بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - کم‌فروشی جای گران‌فروشی را گرفت!