بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - احتمال یافتن پیکر محبوس شدگان در طبقه منفی یک/ اتمام عملیات آواربرداری مشخص نیست