بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - یک مصدوم نتیجه انفجار و آتش سوزی کارخانه ماشین سازی اراک