بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - پشت‌پرده درگیری فیزیکی جدیدی و دبیر در شورا