بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - احمدی نژاد:دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

دلتنگ