بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - خرید مشترک استقلال و پرسپولیس و یک جنگ منطقی