بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - مرگ 2 چوپان بر اثر انفجار نارنجک در تربت حیدریه