بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - ریختن «شربت‌ معده» در روغن های سرخ کردنی