خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - چرا آب کشور شور می‌شود؟
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - چرا آب کشور شور می‌شود؟