بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - حال و روز مردمان ایستاده در غبار!