بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - ظریف: با عادل الجبیر سلام و علیک معمولی داشتم