بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - تجمع بزرگ مردم کره شمالی در اعتراض به آمریکا