بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - وزیر پیشنهادی اطلاعات کیست و برنامه اش چیست؟

نماینده

مجلس

سیاسی