بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - ترکان: عقب‌مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم