بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - بن سلمان: پدربزرگم گفت بن نایف را عزل کن!