بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - در مکان جدید نمی توانید بخوابید؟ بخوانید