بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - پاسخ دفتر جهانگیری به ادعای فتح الله زاده