بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - کفش بندی، انتخاب درست یا غلط؟!