بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - دو نشانه دیگر برای اعلام فرمان «ایست» به خودروها به آیین نامه افزوده شد

قانون