بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آتش سوزی مرگبار در بیمارستان میاندوآب