بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - وجود بیش از اندازه سرب در لوازم آرایشی غیر مجاز