بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - کویت فرمان ترامپ درباره مهاجران را اجرا می کند

ایران