بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - دو وزیر آمریکایی خواستار مجوز جنگ نامحدود