بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - جنگ اقتصادی علیه کشور جدی است