بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - وضعیت سطل زباله/رودهن/ابتدای شهرک نور