بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - تعداد خودروهایی که در گمرک خاک می‌خورند