بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - جایگزینی شرکت چینی به جای توتال در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران

ایران

تحریم