بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - تشکیل «ناتوی سایبری» برای مقابله با ایران با حضور اسرائیل و اعراب!

ایران

چت