بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - هواشناسی: منتظر بارش "باران اسیدی" باشید