بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - برندگان جوایز اسکار 2018 مشخص شدند؛ «شکل آب» بهترین فیلم و پیشتاز شد

کلیپ

فیلم