بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - واکنش ناموزون شهردار به حرکات موزون!