بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - سال سختی از نظر کم‌آبی خواهیم داشت