بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - دستگیری جلاد مشهور داعش در ترکیه