بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - تراکتور دنبال اضافه خدمت و تخریب مجدد عالیشاه؟