بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - صعود3پله ای تیم کی روش همزمان با سقوط رقبا در رنکینگ فیفا