بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - آیا زرده تخم مرغ پررنگ تر باشد بهتر است و خواص بیشتری دارد؟