بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - رفع مشکل رقیق شدن بیش از حد خون