بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - عرضه موبایل با صفحه کلید بریل در کشور