بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - اعدام ۲ خون‌آشام به اتهام ۱۳ قتل و ۸۰ فقره سرقت

قتل

کشته