خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - اظهارات جدید مرکل درمورد برجام
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - اظهارات جدید مرکل درمورد برجام

ایران