بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - اسرائیل سرکنسول ترکیه را از قدس اخراج کرد