خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - اسرائیل سرکنسول ترکیه را از قدس اخراج کرد
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - اسرائیل سرکنسول ترکیه را از قدس اخراج کرد