بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - موگرینی: اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام است

ایران

اتحادیه