بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - موگرینی: فردا با 28 کشور اروپایی درباره نحوه حفظ برجام گفتگو خواهد شد

اتحادیه