خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - موگرینی: فردا با 28 کشور اروپایی درباره نحوه حفظ برجام گفتگو خواهد شد
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - موگرینی: فردا با 28 کشور اروپایی درباره نحوه حفظ برجام گفتگو خواهد شد

اتحادیه