خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - تعهد سه کشور اروپایی به ایجاد اطمینان در تحقق اهداف برجام
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - تعهد سه کشور اروپایی به ایجاد اطمینان در تحقق اهداف برجام

ایران

اتحادیه