بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - استقلال 3 - ذوب آهن یک؛ تیام، تیام و باز هم تیام