بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - احتمالا رمضان شاهد رفع حصر باشیم؛ نه حکمی برای حصر صادر شده، نه حکمی برای رفع حصر نیاز است