خال خالی چت | شما چت | عسل چت | باران چت | چت روم - نباید کشور را به سمت جنگ کشاند/ تضمین های مد نظر ایران از اروپایی ها کدامند؟
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - نباید کشور را به سمت جنگ کشاند/ تضمین های مد نظر ایران از اروپایی ها کدامند؟

ایران