بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - از «رشد تولید نفت ایران در ماه منتهی به تصمیم ترامپ» تا «تحریم رئیس بانک مرکزی ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا»

ایران

بازار

تحریم