بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - حملات متقابل درغزه و شهرک های صهیونیست نشین