بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خال خالی چت - ابراز دلتنگی احمدی‌نژاد برای چاوز/جناب وزیر! معلمان به شدت عصبانی اند/حمله به فساد با چاقوی شفافیت و طبل انتقاد/ آسیب مؤسسات غیرمجاز به اقتصاد ایران

ایران

بازار

دلتنگ